Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

§ 6

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

  1. Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje v sume podľa osobitného predpisu[1])

       na každé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave;

na každé vozidlo taxislužby v sume najmenej 1 000 eur.

            Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov,  možno preukázať výpisom z obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Základné imanie musí byť podľa počtu vozidiel  9000 EUR na 1. vozidlo a 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v nákladnej a osobnej doprave.

       Ak ide o podnik podnikajúci v taxislužbe, preukázať finančnú spoľahlivosť možno aj uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku[2]).

            V prípade začínajúcich podnikateľov - fyzická osoba, sa finančná spoľahlivosť preukazuje zmluvou o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu na príslušný druh dopravy (pozn. poistený dopravca  - podnikajúci subjekt – nie vozidlo),  uzatvorenú  s poisťovňou - originál  alebo overená kópia a fotokópia dokladu o jej zaplatení.

Podľa Článku 7 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1071/2009

Podmienky týkajúce sa požiadavky finančnej spoľahlivosti

S cieľom splniť požiadavku ustanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo, na podnikanie v cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti dopravcu, ktorý existuje viac ako 15 mesiacov, sa posudzuje pri podaní žiadosti o povolenie na podnikanie v roku 2016 len nasledovne:

  • v podvojnom účtovníctve vlastné imanie účtovnej jednotky – riadok č. 25 alebo č.80 v účtovnej závierke za rok 2015,
  • v jednoduchom účtovníctve v účtovnej závierke rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom – riadok č. 21 za bežné účtovné obdobie za rok 2015

Účtovné výkazy, ktoré boli podané na daňový úrad a sú uložená v registri účtovných závierok www.registeruz.sk

Možné je požiadať DataCentrum alebo osobne okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, o vydanie overenej kópie, resp. kópiu opatrenú osvedčovacou doložkou.

V súčasnosti v roku 2016,  vydanie overených kópií realizujú Okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v Slovenskej republike. Správny poplatok je 0,33 EUR za stranu a minimálne 1,50 EUR. Možné je požiadať aj len o vydanie príslušných strán potrebných na preukázanie finančnej spoľahlivosti.

 


[1])    Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

[2])    Čl. 20 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.