Komplex centrum

je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR, ako neziskový subjekt v roku 2013.

Bol som zakladajúcim členom združenia.

Hlavné ciele činnosti Komplex centra

a) podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj miest, obcí a regiónov,

b) vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, územnoplánovacie a stavebné aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života, bývania a životného prostredia,

c) iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie regiónov Slovenska,

d) napomáhať reštrukturalizácii ekonomiky so zámerom podporovať hospodársky rast regiónov Slovenska a vytvárať nové pracovné príležitosti,

e) podporovať tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvale udržateľný všestranný rozvoj regiónov Slovenska, ozdravenie a zvyšovanie kvality bývania, životného a obytného prostredia, rozvoja vidieka a miest,

f) napomáhať zhotovovaniu podnikateľských a investičných zámerov prospešných pre rozvoj regiónov Slovenska,

g) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja,

h) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podnikania v cestnej doprave,

i) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie zdravia ľudí, zdravého životného štýlu, doplnkov výživy a starostlivosti o ľudské telo,

j) vytvárať podmienky pre realizáciu programov pre deti a mládež vrátane voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity Komplex centra

Komplex centrum združuje a podporuje v činnosti svojich členov a iné organizácie. Vzhľadom k tomu, pre napĺňanie svojich cieľov, Komplex centrum bude realizovať najmä nasledovné aktivity:

a) vytvárať technické a organizačné predpoklady na prácu svojich členov, efektívne sprístupňovanie informačných zdrojov a publikačnej a edičnej činnosti,

b) organizovať semináre, prednášky, konferencie, diskusie, školenia, poskytovať odborné konzultácie,

c) zabezpečovať a uskutočňovať výskum a analýzy ekonomických, environmentálnych, sociálnych a iných problémov a publikovať ich výsledky,

d) uplatňovať svoju pôsobnosť vo všetkých oblastiach činnosti mimovládnych organizácií a územne môže pôsobiť vo všetkých krajoch a okresoch Slovenskej republiky,

e) podporovať a uskutočňovať vzdelávacie a tréningové aktivity v spolupráci s domácimi a zahraničnými odborníkmi, inštitúciami, organizáciami a vysokými školami,

f) získavať sponzorov pre svoje aktivity,

g) spolupracovať s existujúcimi inštitúciami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov doma i v zahraničí.

Komplex centrum
Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214
DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,

VVS/1-900/90-41665

Stránka Občianskeho združenia

Komplex centrum je TU >>>

 

Komplex centrum podporuje hokejbal žien na Slovensku:

http://www.hokejbalzeny.sk

http://www.facebook.com/hokejbalzeny

Spolupráca:

Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum,

bývalý tréner štátnej športovej reprezentácie SR v hokejbale žien

majster sveta a držiteľ viacerých medailí z majstrovstiev sveta

http://jaroslavkolibik8.webnode.sk

11403342_1016282905048739_7107993515670346665_n.jpg

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.