Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave_Vladimír Šimko.jpg

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti

v cestnej doprave
(osobnej a nákladnej doprave) s výnimkou taxislužby

Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platili do 4. decembra 2015.

Z uvedeného vyplýva, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú a nákladnú dopravu vydané do 29. februára 2012 (zákon č. 56/2012 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marca 2012) platili podľa ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. do 4. decembra 2015.

Na základe uvedeného je potrebné, aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti skontroloval dátum vydania osvedčenia. V prípade, že osvedčenie je vydané do 29. februára 2012, bolo potrebné vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti vymeniť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 6 ods. 7 zákona č. 56/2012 Z. z. sa na výmenu sa uznávali len osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydané v Slovenskej republike od 1. septembra 2002.

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra 2015.

Z uvedeného vyplýva, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby vydané do 29. februára 2012 (zákon č. 56/2012 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marca 2012) platili podľa ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. do 4. decembra 2015.

Na základe uvedeného je potrebné, aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti skontroloval dátum vydania osvedčenia. V prípade, že osvedčenie je vydané do 29. februára 2012, bolo potrebné vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti vymeniť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Doplňujúce informácie:

Výmena prebiehala na základe žiadosti, vyberá sa správny poplatok vo výške 10,- EUR podľa položky 79 písm. s) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Bolo potrebné do 4. decembra 2015 podať žiadosť o výmenu, vydanie nových osvedčení prebieha postupne, ako sa vybavuje agenda na úradoch.

Po 4. decembri 2015 bude musieť súčasný držiteľ osvedčenia, ktorý nepodá žiadosť o výmenu a má záujem o platné osvedčenie, absolvovať novú skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy na príslušnom okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podľa informácie z augusta 2016 sa môžu na základe usmernenia z ministerstva vymieňať osvedčenia na medzinárodnú cestnú nákladnú a osobnú dopravu. Doporučujem si postup preveriť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa trvalého bydliska žiadateľa o výmenu osvedčenia.

 

Vybrané ustanovenia zákona o cestnej doprave

č. 56/2012 Z. z.

§ 6
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(7) Od skúšky je oslobodený ten, kto
a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002, alebo
b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desať rokov riadil podnik cestnej dopravy1).

§ 7
Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča2) a pracovné povolenie

§ 48
Iné správne delikty

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi cestnej dopravy, ktorý
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy, alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,
b) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť alebo na bezúhonnosť,
c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní

§ 49
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej dopravy podľa osobitného predpisu19) alebo pre viacerých prevádzkovateľov cestnej dopravy než je prípustné podľa osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak má výnimku od dopravného správneho orgánu,

e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadiť dopravné činnosti podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy

(3) Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. d) a e).

Vedúci dopravy je jednou zo základných podmienok na podnikanie v cestnej doprave.

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.