Právna situácia vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy v roku 2016, po 03. decembri 2013

14633308_530780327118353_7746582836745703066_o.jpg

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy stratili platnosť 03.decembra 2013 podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. Niektorí dopravcovia mali o tom informáciu až v decembri 2015. Prečo ?

Táto informácia môže vyznievať zvláštne, avšak je to žiaľ praktická realita podnikania v cestnej doprave a služieb verejnej správy na Slovensku. Oprávnenia na podnikanie sa za posledných 20 rokov viackrát menili a niektorí dopravcovia o právnych zmenách nemali a nemajú všetky potrebné informácie. V tomto článku sa zameriam na podnikanie v cestnej nákladnej doprave s vozidlami nad 3,5 tony celkovej hmotnosti.

Zákon o cestnej doprave v rámci postupného zosúladenia práva Európskej únie so zákonmi na Slovensku bol schválený v roku 1996 ako zákon o cestnej doprave č. 168/1996 Z. z. Kompetencie v povoleniach na podnikanie mali okresné úrady, odbory živnostenského podnikania a súvisiace kompetencie mali aj Krajské úrady, oddelenia dopravy a cestného hospodárstva, na ktorom som od roku 1996 pôsobil v Trenčíne, neskôr sa oddelenia zmenili na odbory dopravy a pozemných komunikácií na krajských úradoch v krajských mestách.

Po roku 1996 sa vydávali koncesné listiny na cestnú nákladnú dopravu, autobusovú dopravu a taxislužbu. V rámci Trenčianskeho kraja zasielali okresné úrady podnikateľom v doprave písomnú informáciu o zákonnom termíne splnenia osobitných podmienok finančnej spoľahlivosti a odbornej spôsobilosti. V prípade nesplnenia týchto podmienok by boli koncesné listiny zrušené. Ako postupovali v iných krajoch, nemám overenú informáciu, zrejme sa tak postupovalo na celom Slovensku.

Neskôr povolenia na príslušný druh dopravy, vydávali Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, následne po viacerých zmenách organizácie verejnej správy obvodné úrady a v súčasnosti okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ministerstvo dopravy, ktoré tiež menilo svoje kompetencie a názov, vydávalo povolenie spoločenstva na 5 rokov, s platnosťou v štátoch EÚ. Povolenie spoločenstva bolo modrej farby, podnikatelia v doprave ju nazývali „modré povolenky“. Kompetencie na povolenia v podnikaní mimo štátov EÚ sa tiež viackrát menili.

Podstatou súčasného právneho stavu a jeho praktickým súvislostiam v podnikaní v cestnej doprave je zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z ., ktorý bol účinný od 01. marca 2012.

Zákon definoval v záverečných ustanoveniach, § 56 Prechodné ustanovenia

(1) Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 strácajú platnosť najneskôr 3. decembra 2013.

Časť dopravcov, ktorej počet je na Slovensku otázny, nemala o tomto zákonnom termíne informáciu. Mali vydané koncesné listiny na vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu, bez uvedenia dátumu platnosti, ktoré považovali za platný doklad na  podnikanie, pretože od žiadneho úradu nedostali informáciu, že ich koncesia je neplatná po 03. marci 2013.

Samozrejme, že neznalosť zákona neospravedlňuje... sa hovorí, aj taký môže byť postoj k celej veci a po právnej stránke to tak je.

Podľa mojich informácií, Ministerstvo vnútra SR riešilo vec tak, že v živnostenskom registri Slovenskej republiky bolo dopravcom ukončené oprávnenie na podnikanie s uvedením dátumu.

Dopravcovia, ktorí nemajú bežne dôvod si pozrieť svoj živnostenský register, keďže „papier je papier“, nemali informáciu o uvedenom zákonnom termíne a nepožiadali o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave od okresného úradu v sídle kraja, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tak v podstate žiaľ podnikali v cestnej nákladnej doprave v rozpore so zákonom.

Podnikatelia v cestnej nákladnej doprave, aj keď podnikajú v doprave len ako v doplnkovej podnikateľskej činnosti popri inom podnikaní, by mali požiadať o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy na cestnú nákladnú dopravu na okresnom úrade v sídle kraja podľa sídla podnikania, pokiaľ tak ešte neurobili.

Na základe dostupných informácií a praktických skúseností je reálny predpoklad, že niektoré subjekty nemajú platné povolenie na podnikanie vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave s vozidlami nad 3,5 tony celkovej hmotnosti.

Prečo majú niektorí dopravcovia informáciu o zmene oprávnení na podnikanie až od decembra 2015 ?

Súvisí to s výmenou osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú a nákladnú dopravu vydané do 29. februára 2012 platia podľa ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. do 4. decembra 2015.

Dopravcovia, ktorí požiadali o výmenu osvedčení na poslednú chvíľu v decembri 2015 tak dostali tiež informáciu, že nemajú platnú koncesnú listinu. Podrobnejšie sa téme osvedčení budem venovať v inom článku.

Považujem za potrebné riešiť systém, ktorý bude najmä malých dopravcov včas informovať o ich zákonných povinnostiach, ktoré sa menia.

Podnikateľská realita malých dopravcov je aj taká, že informácie o zmenách legislatívy, popri riešení iných povinností v podnikaní a často aj vykonávaní práce vodičov v doprave, nestihnú včas zaregistrovať a konať podľa predpisov.

Informovanosť štátnych orgánov priamo podnikateľským subjektom, alebo v regionálnych a celoslovenských médiách je tiež na diskusiu.

V prípade podstatnej zmeny zákona o cestnej doprave v roku 2012 bola podľa mňa nedostatočná.

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.