SEMINAR TRENCIN.jpg Seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v Trenčíne

Vykonávam lektorskú činnosť na seminároch

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy

a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy,

osobnej dopravy, taxislužby

- efektívna príprava na skúšku

- zákon o cestnej doprave, riešenie prípadových štúdií, otázky a odpovede na test a ústnu skúšku

a poradenstvo k zákonu o cestnej doprave

 

CIEĽ SEMINÁRA A PORADENSKEJ ČINNOSTI:
Pripraviť účastníkov na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)

ADRESÁTI SEMINÁRA A PORADENSKEJ ČINNOSTI:
Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Druh dopravy:

  • nákladná cestná doprava
  • osobná cestná doprava
  • taxislužba
  • viac druhov dopravy

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
1. Občianske právo
2. Obchodné právo
3. Sociálne právo
4. Daňové právo
5. Obchodné a finančné riadenie podniku
6. Prístup na trh
7. Technické normy a technické aspekty prevádzky
8. Bezpečnosť na cestách

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A ZASIELANIE PRIHLÁŠOK:
Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O.BOX 255, 971 01 Prievidza

Základné informácie: 0918 112 174, v čase 09.00 - 20.00 hod.

Program seminárov a poradenskej činnosti:
- zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení platnom od 01.01.2016
- riešenie prípadových štúdií - scenár, otázky a odpovede
- testové otázky a správne odpovede z jednotlivých predmetov
- otázky na ústnu skúšku - realizuje sa podľa počtu percent získaných na písomnej časti skúšky

Pozvánky Vám budú zaslané e-mailom, ak máte záujem, zašlite Váš e-mail formou SMS na číslo: 0918 112 174, alebo na e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Doporučená súvisiaca linka Akadémia pre dopravcov

s podrobným popisom Semináre a poradenstvo

Jeden seminár na nákladnú a osobnú dopravu trvá 3 dni, taxislužba 1 deň.

Ceny seminárov:

  • nákladná cestná doprava: 270,- EUR
  • osobná cestná doprava: 270,- EUR
  • taxislužba: 95,- EUR
  • viac druhov dopravy – podľa objednávky

Druhá možnosť prípravy na skúšku je poradenská činnosť
formou konzultácie v rozsahu 1-2 hodín.

Ceny poradenskej činnosti:

  • taxislužba: 65,- € / 1 osoba
  • cestná nákladná doprava alebo osobná doprava: 120,00 € / 1 osoba

Prihlášku na skúšku je potrebné doručiť na okresný úrad v sídle kraja
(v krajských mestách) 7 dní pred skúškou podľa zákona o cestnej doprave účinného od 01.01.2016

Po doručení fakturačných údajov Vám zašleme zálohovú faktúru
alebo môžete uhradiť poplatok za seminár na účet s uvedením variabilného symbolu Vaše IČO alebo číslo mobilu, ak nemáte IČO.

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 2928896368/ 1100

Číslo účtu IBAN: SK5011000000002928896368

Názov účtu: Komplex centrum

20161120_125810.jpg Odporúčané učebné texty
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

Anotácia - popis učebných textov

     Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku  na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa  cestnej dopravy  v cestnej nákladnej doprave a tiež sú určené ako učebné texty  pre študentov študijného  programu Cestná doprava  na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie  učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškolského štúdia.
     Učebné texty po obsahovej stránke plnia požiadavky Prílohy 1 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady  /ES/ č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú  spoločné  pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
     Učebné texty sa skladajú z troch učebníc.

V prípade záujmu vám zašlem link a kontakt na e-shop s priamym objednaním.

20160903_161415.jpg Seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa
cestnej nákladnej dopravy, 03. september 2016 v Trenčíne

Vchod do sídla, miesta konania konzultácií a seminárov

Business & Innovation Centre

Podnikateľské a Inovačné Centrum

Hviezdoslavova 3, Prievidza

VCHOD BIC PRIEVIDZA_2_FINAL.jpg

Vchod - kancelária 2. poschodie vľavo

VCHOD BIC PRIEVIDZA_3_FINAL.jpg

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.