Výbory Národnej rady Slovenskej republiky

Postavenie a právomoci

Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány národnej rady. Ich hlavnou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelila. Národná rada prideľuje návrh zákona spravidla dvom alebo trom výborom pričom jeden z nich určuje ako gestorský výbor. Gestorský výbor prostredníctvom svojho člena, ktorý je označovaný ako spoločný spravodajca výborov, informuje národnú radu o stanoviskách výborov k návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie.

Výbory majú právo zákonodárnej iniciatívy (oprávnene predkladať návrhy zákonov), na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady.

Členmi výborov môžu byť výlučne poslanci národnej rady. V priemere má jeden výbor 12 členov, pričom poslanci sú zaradení najviac do dvoch výborov. Zloženie výborov odráža zastúpenie strán v parlamente.

Zdroj: http://www.nrsr.sk/web/?sid=vybory/kompetencie

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti,

predsedníčka Výboru NR SR: Jana Kiššová

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=138

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,

predseda Výboru NR SR: Boris Kollár

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=140

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

SEKCIA CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

(1) Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií je v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka 2.

(2) Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií plní najmä úlohy:

a) zabezpečuje rozvoj cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

b) tvorí legislatívu v oblasti cestnej dopravy, pozemných komunikácií, podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke, autoškôl a povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,

c) plní regulačné funkcie v oblasti cestnej dopravy, pozemných komunikácií, schvaľovania vozidiel, autoškôl a povinnej základnej kvalifikácie a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,

d) poskytuje súčinnosť iným organizačným útvarom pri posudzovaní ekonomického a hospodárskeho vývoja obchodných spoločností a štátnych organizácií,

e) plní funkciu štátneho dopravného úradu.

(3) Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa člení na:

a) odbor pozemných komunikácií,

b) odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy.

Viac informácií: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=115969

20160908_135721.jpg Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Okresný úrad v sídle kraja

a) udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,58)

b) vydáva a odníma licencie Spoločenstva,59)

c) udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby a osvedčenia vozidla taxislužby,

d) vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,

e) odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike,

f) vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu,60)

g) zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy61) podľa § 6 ods. 6 a na výkon taxislužby, vymenúva a odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť,

h) vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa § 6 ods. 15 a ich duplikát,

i) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,

j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q),

k) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec.

Okresné úrady v Slovenskej republike, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kontakty, vzory žiadostí TU:

 

 

 

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.