Zápis dopravcu fyzickej osoby do obchodného registra

15967496_1545035212181011_1883571259_o.jpg

Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) sa zaviedla povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva - nákladná doprava a osobná doprava.

Povinnosť zápisu do obchodného registra sa nevzťahuje na prevádzkovateľov taxislužby.

Zákon č. 56/2012 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Podľa tejto novely sa prevádzkovateľ cestnej dopravy musí zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Zároveň podľa § 36 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovatelia cestnej dopravy, čiže aj fyzické osoby, majú povinnosť zapísať sa do obchodného registra a účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Novelou zákona č. 56/2012 Z. z. sa zároveň upravuje aj prechodné obdobie. Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa doterajších predpisov a nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 1. apríla 2016.

 

Pokuta za nezapísanie do obchodného registra

Iné správne delikty sú upravené v § 48 zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. V prípade, že sa prevádzkovateľ cestnej dopravy nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva, dopravný správny orgán mu uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur.

O ceste Trenčín - Prievidza a ceste I/9 pri Nitrici

Tieto stránky používajú cokkies. 

Prehliadaním týchto stránok s cokkies súhlasíte.